ขอบข่าย ภารกิจ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แนวคิด

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ(Strategic Results-Based Management : SRBM ) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic  Performance  Base  Budgeting : SPBB )
โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน  การดำเนินการตามแผน  การกำกับติดตามผลอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
๒.  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่

ขอบข่าย/ภารกิจ
๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
๒. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
๔. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารงานสินทรัพย์
๕. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงินงานบัญชี,งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
๖.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑.๑ งานบริหารการเงิน
๑.๑.๑  การเบิกเงิน
๑.๑.๒  การจ่ายเงิน
๑.๑.๓  การยืมเงิน
๑.๑.๔  การรับเงิน
๑.๑.๕  การเก็บรักษาเงิน
๑.๑.๖  การนำเงินส่งคลัง
๑.๑.๗  การกันเงิน
๑.๒ งานบริหารงานบัญชี
๑.๒.๑  สมุดเงินสด/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ
๑.๒.๒  สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ
๑.๒.๓  สมุดเงินสด/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย
๑.๒.๔  สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย
๑.๒.๕  สมุดรายวันเงินรับ
๑.๒.๖  สมุดรายวันเงินจ่าย
๑.๒.๗  สมุดรายวันทั่วไป
๑.๒.๘  ใบสำคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป
๑.๒.๑๐ สมุดบัญชีอยกประเภททั่วไป
๑.๒.๑๑ การรับและการนำส่งเงิน
๑.๒.๑๒ การบันทึกทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ายเงิน
๑.๒.๑๓ รายงานการเงิน
๑.๒.๑๔ การจดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๑.๒.๑๕ การตรวจสอบและรายงานการเงิน
๑.๒.๑๖ การสรุปรายการ
๑.๒.๑๗ การปิดบัญชี
๑.๒.๑๘ การบันทึกสิ้นปี
๑.๒.๑๙ การจัดทับัญชีประจำงวด
๑.๒.๒๐ การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๑.๓ งานบริหารงานพัสดุ
๑.๓.๑  การจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๓.๒  การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
๑.๓.๓  การควบคุมพัสดุ (การเบิก-จ่ายพัสดุ)
๑.๓.๔  การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)
๑.๓.๔  การตรวจสอบพัสดุประจำปี
๑.๓.๕  การจัดทำเอง
๑.๔ งานบริหารงานบริหารงานสินทรัพย์
๑.๔.๑  การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
๑.๔.๒  การขอใช้ที่ราชพัสดุ(การขอใช้ที่ราชพัสดุของถานศึกษาที่ขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครอง ของกระทรวง ทบวงกรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๑.๔.๓  การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวงกรม และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๔.๔  การขอรื้ถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
๑.๕ ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงินงานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
๑.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย