การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณราจ่าย ปีงบประมาณ 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 161 ถึงครั้งที่ 208

โอนครั้งที่ 168 คชจ ร่วมประชุม รร คุณภาพขนาดเล็ก

โอนครั้งที่ 178 คชจ ร่วมประชุมอนุกรรมการยกระดับคุณภาพ รร ขนาดเล็ก

โอนครั้งที่ 182 คชจ ในการจัดอบรม เข้ารับการอบรม Coding Mentor วันที่ 18-22 มค.63

โอนครั้งที่ 188 คชจ.ไปร่วมประชุม School as Learning 12-14 มค รร.ริเวอร์ไซด์

โอนครั้งที่ 190 คชจ อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท ระยะที่ 2

โอนครั้งที่ 193สนับสนุนการรับนักเรียน ปี กศ 2563

โอนครั้งที่ 195 คชจ.ไปร่วมประชุมวิทยาการคำนวณฯ 31มค-3กพ สวทช.

โอนครั้งที่ 198 เพื่อพัฒนาฯก่อนแต่งตั้งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 1

โอนครั้งที่ 200 คชจ.ดำเนินงานดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

โอนครั้งที่ 201 คชจ ในการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย

โอนครั้งที่ 208 ค่าจ้างนักการ+ประกันสังคม 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน มค-มีค

โอนครั้งที่ 161 คชจ.แข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ รอบแรกระดับ สพท.

โอนครั้งที่ 165 ค่าครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 3 เดือน มค-มีค