โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 ครั้งที่ 3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4 เดือน

โอนครั้งที่ 3 ค่าจ้างพนักงานราชการ และเงินสมทบประกันสังคม 4 เดือน