โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563

โอนครั้งที่ 161 คชจ.แข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ รอบแรกระดับ สพท. โอนครั้งที่ 165 ค่าครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 3 เดือน มค-มีค โอนครั้งที่ 168 คชจ ร่วมประชุม รร คุณภาพขนาดเล็ก โอนครั้งที่ 4 ค่าบริหารจัดการเขต ค่าสาธารณูปโภคฯ ครั้งที่ 1 (1,500,000) โอนครั้งที่ 5 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน รร.บ้านหนองนาคำ งบลงทุน โอนครั้งที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมประชุมฯและศึกษาดูงาน รร.ไกลกังวล 15-19 ตค 62 โอนครั้งที่ 11 เงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (70%) 3 รายการครั้งที่ 1 โอนครั้งที่ 11 เงินอุดหนุนทั่วไปรายละเอียด โอนครั้งที่ 12 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 โอนครั้งที่ 22 ค่าจ้างนักการ+ประกันสังคม 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน โอนครั้งที่ 23 ค่าจ้างนักการ+ประกันสังคม 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน โอนครั้งที่ 42 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็ก 3 เดือน โอนครั้งที่ 48 ค่าพาหนะรับ ส่งนักเรียน โอนครั้งที่ 49 คชจ ร่วมประชุมจัดทำแผนการประเมิน NT 28-30 ตค โอนครั้งที่ 50 ค่าอินเทอร์เน็ต รร โอนครั้งที่ 57 งบเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน รร บ้านนามั่ง โอนครั้งที่ 67 เพื่อคัดเลือก รร.รางวัล IQA AWARD ปี 2562 โอนครั้งที่ 77 คชจ ในการตรวจประเมินฯActive Learning โอนครั้งที่ 94 ค.บ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดัปฐมวัย โอนครั้งที่ 105 คชจ.ไปร่วมโครงการอายิโนะโมะโต๊ะฯ โอนครั้งที่ 108 คชจ.ไปร่วมประชุม รร.พระราชดำริฯ26-27 พย 62 นนทบุรี โอนครั้งที่ 109 คชจ.ไปร่วมจัดทำงบประมาณกลุ่ม รร.พระราชดำริฯ โอนครั้งที่ 121 ค่าจ้างลูกจ้าง สพป.9000+450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน โอนครั้งที่ 123 คชจ.เข้าร่วมค.อบรม ตสน. โอนครั้งที่ 127 คชจ.ไปร่วมประชุม Stem ศึกษา โอนครั้งที่ 143 เงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%) 3 รายกาi โอนครั้งที่ 144 คชจ ร่วมประชุมเงค์กรคุณธรรม โอนครั้งที่ 155 เงินอุดหนุนทั่วไป รร ปัญญาภิวัฒน์