โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 ครั้งที่ 209 ถึง 217

โอนครั้งที่ 211 คชจ.สมทบกองทุนทดแทน 63(มค-ธค63) โอนครั้งที่ 212 คชจ.ดำเนินโครงการ Stem ศึกษา โอนครั้งที่ 209 ค่าจ้างนักการ 58 อัตรา+ประกันสังคม 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน มค-มีค โอนครั้งที่ 210 เงินปัจจัยพื้ยฐานนักเรียนยากจน